Všeobecné obchodní podmínky

Poslední aktualizace: 31. května 2023

Před použitím naší služby si prosím pozorně přečtěte tyto podmínky.

Interpretace a definice

Výklad

Slova, jejichž počáteční písmeno je velké, mají význam definovaný za následujících podmínek. Následující definice mají stejný význam bez ohledu na to, zda se vyskytují v jednotném nebo množném čísle.

Definice

Pro účely těchto podmínek:

Přidružená společnost znamená subjekt, který ovládá, je ovládán stranou nebo je pod společnou kontrolou se stranou, přičemž „kontrola“ znamená vlastnictví 50 % nebo více akcií, majetkových účastí nebo jiných cenných papírů oprávněných hlasovat pro volbu ředitelů nebo jiný řídící orgán.

Účet znamená jedinečný účet vytvořený pro vás pro přístup k naší Službě nebo částem naší Služby.

Země odkazuje na Singapur

Společnost (v této smlouvě dále uváděna buď jako „společnost“, „my“, „nás“ nebo „naše“) označuje Immediate Definity Ai™ Ltd.

Zařízení znamená jakékoli zařízení, které má přístup ke Službě, jako je počítač, mobilní telefon nebo digitální tablet.

Služba odkazuje na webovou stránku.

Podmínky (také označované jako „Podmínky“) znamenají tyto Podmínky, které tvoří celou smlouvu mezi vámi a Společností ohledně používání Služby.

Služba sociálních médií třetí strany znamená jakékoli služby nebo obsah (včetně dat, informací, produktů nebo služeb) poskytované třetí stranou, které mohou být zobrazeny, zahrnuty nebo zpřístupněny službou.

Webová stránka odkazuje na Immediate Definity Ai, přístupná z této adresy

Vy znamená jednotlivce, který přistupuje ke Službě nebo ji používá, nebo společnost či jinou právnickou osobu, jejímž jménem tato osoba službu přistupuje nebo ji používá.

Potvrzení

Toto jsou podmínky a pravidla, jimiž se řídí používání této služby, a smlouva mezi vámi a společností. Tyto Podmínky stanovují práva a povinnosti všech uživatelů ohledně užívání Služby.

Váš přístup ke Službě a její používání je podmíněno Vaším přijetím a dodržováním těchto Podmínek. Tyto Podmínky se vztahují na všechny návštěvníky, uživatele a ostatní, kteří přistupují ke Službě nebo ji používají.

Přístupem ke službě nebo jejím používáním souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami. Pokud nesouhlasíte s jakoukoli částí těchto Podmínek, nesmíte ke Službě přistupovat.

Prohlašujete, že jste starší 18 let. Společnost nedovoluje osobám mladším 18 let používat Službu.

Váš přístup ke Službě a její používání je také podmíněno Vaším přijetím a dodržováním Zásad ochrany osobních údajů Společnosti. Naše zásady ochrany osobních údajů popisují naše zásady a postupy týkající se shromažďování, používání a zveřejňování vašich osobních údajů při používání aplikace nebo webové stránky a informují vás o vašich právech na ochranu soukromí a o tom, jak vás zákony chrání. Před použitím naší služby si prosím pozorně přečtěte naše zásady ochrany osobních údajů.

Uživatelské účty

Když si u nás vytvoříte účet, musíte nám poskytnout informace, které jsou vždy přesné, úplné a aktuální. Pokud tak neučiníte, jedná se o porušení podmínek, které může mít za následek okamžité ukončení vašeho účtu v naší službě.

Jste odpovědní za ochranu hesla, které používáte pro přístup ke Službě, a za jakékoli aktivity nebo akce pod vaším heslem, ať už je vaše heslo pro naši službu nebo pro službu sociálních médií třetí strany.

Souhlasíte, že své heslo neprozradíte žádné třetí straně. Musíte nás okamžitě informovat o jakémkoli porušení zabezpečení nebo neoprávněném použití vašeho účtu.

Nesmíte používat jako uživatelské jméno jméno jiné osoby nebo subjektu nebo jméno, které není v souladu se zákonem k použití, jméno nebo ochrannou známku, která podléhá právům jiné osoby nebo subjektu jiného než Vy, bez příslušného oprávnění, nebo jméno, které je jinak urážlivé, vulgární nebo obscénní.

Duševní vlastnictví

Služba a její původní obsah (s výjimkou Obsahu poskytnutého vámi nebo jinými uživateli), funkce a funkčnost jsou a zůstanou výhradním vlastnictvím Společnosti a jejích poskytovatelů licencí.

Služba je chráněna autorským právem, ochrannými známkami a dalšími zákony země i zahraničí.

Bez předchozího písemného souhlasu Společnosti nesmějí být naše ochranné známky a obchodní úpravy použity ve spojení s žádným produktem nebo službou.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše služba může obsahovat odkazy na webové stránky nebo služby třetích stran, které společnost nevlastní ani neřídí.

Společnost nemá žádnou kontrolu a nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo postupy jakýchkoli webových stránek nebo služeb třetích stran. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost nenese odpovědnost ani neručí, přímo ani nepřímo, za jakoukoli škodu nebo ztrátu způsobenou nebo údajnou způsobenou používáním takového obsahu, zboží nebo služeb nebo spoléháním se na takový obsah, zboží nebo služby dostupné na nebo prostřednictvím jakýchkoli takových webových stránek nebo služeb.

Důrazně vám doporučujeme, abyste si přečetli podmínky a zásady ochrany osobních údajů všech webových stránek nebo služeb třetích stran, které navštívíte.

Ukončení

Váš účet můžeme okamžitě ukončit nebo pozastavit, bez předchozího upozornění nebo odpovědnosti, z jakéhokoli důvodu, mimo jiné, pokud porušíte tyto Podmínky.

Po ukončení okamžitě zanikne vaše právo používat Službu. Pokud si přejete ukončit svůj účet, můžete jednoduše přestat používat Službu.

Omezení odpovědnosti

Bez ohledu na jakékoli škody, které by vám mohly vzniknout, bude veškerá odpovědnost společnosti a kteréhokoli z jejích dodavatelů podle kteréhokoli ustanovení těchto podmínek a váš výhradní opravný prostředek za vše výše uvedené omezena na částku, kterou skutečně zaplatíte prostřednictvím služby, nebo na 100 USD. pokud jste si prostřednictvím služby nic nezakoupili.

V maximálním rozsahu povoleném platnými zákony nenese společnost ani její dodavatelé v žádném případě odpovědnost za jakékoli zvláštní, náhodné, nepřímé nebo následné škody (včetně, ale nikoli výhradně, škod za ušlý zisk, ztrátu dat nebo jiné informace, pro přerušení podnikání, pro zranění osob, ztrátu soukromí vyplývající z nebo jakkoli související s používáním nebo nemožností používat Službu, software třetích stran a/nebo hardware třetích stran používaný se Službou, nebo jinak v souvislosti s kterýmkoli ustanovením těchto podmínek), a to i v případě, že společnost nebo jakýkoli dodavatel byli upozorněni na možnost vzniku takových škod, a to i v případě, že náprava nesplní svůj základní účel.

Některé státy neumožňují vyloučení předpokládaných záruk nebo omezení odpovědnosti za náhodné nebo následné škody, což znamená, že některá z výše uvedených omezení nemusí platit. V těchto státech bude odpovědnost každé strany omezena v nejvyšší míře povolené zákonem.

Prohlášení „TAK JAK JE“ a „JAK JE DOSTUPNÉ“.

Služba je vám poskytována „TAK, JAK JE“ a „JAK JE K DISPOZICI“ a se všemi chybami a závadami bez záruky jakéhokoli druhu. V maximálním rozsahu povoleném platnými zákony se Společnost svým vlastním jménem a jménem svých přidružených společností a svých a jejich příslušných poskytovatelů licencí a poskytovatelů služeb výslovně zříká všech záruk, ať už výslovných, předpokládaných, zákonných nebo jiných, s ohledem na Služba, včetně všech předpokládaných záruk obchodovatelnosti, vhodnosti pro konkrétní účel, titulu a neporušení práv a záruk, které mohou vyplynout z průběhu obchodování, průběhu výkonu, použití nebo obchodní praxe. Bez omezení na výše uvedené společnost neposkytuje žádnou záruku ani závazek a neposkytuje žádné prohlášení jakéhokoli druhu, že služba bude splňovat vaše požadavky, bude dosahovat zamýšlených výsledků, bude kompatibilní nebo bude fungovat s jakýmkoli jiným softwarem, aplikacemi, systémy nebo službami, bude fungovat bez přerušení splňovat jakékoli normy výkonu nebo spolehlivosti nebo být bez chyb nebo že jakékoli chyby nebo závady mohou nebo budou opraveny.

Aniž by bylo omezeno výše uvedené, společnost ani žádný z poskytovatelů společnosti neposkytuje žádné prohlášení nebo záruku jakéhokoli druhu, výslovné nebo předpokládané: (i) pokud jde o provoz nebo dostupnost Služby nebo informace, obsah a materiály nebo produkty v ní obsažené; (ii) že Služba bude nepřerušovaná nebo bezchybná; (iii) pokud jde o přesnost, spolehlivost nebo aktuálnost jakýchkoli informací nebo obsahu poskytovaných prostřednictvím Služby; nebo (iv) že Služba, její servery, obsah nebo e-maily odesílané společností nebo jejím jménem neobsahují viry, skripty, trojské koně, červy, malware, časované bomby nebo jiné škodlivé komponenty.

Některé jurisdikce neumožňují vyloučení určitých typů záruk nebo omezení příslušných zákonných práv spotřebitele, takže některá nebo všechna výše uvedená vyloučení a omezení se na vás nemusí vztahovat. V takovém případě se však výjimky a omezení uvedené v této části použijí v nejvyšší míře vymahatelné podle platných zákonů.

Rozhodné právo

Tyto podmínky a vaše používání služby se řídí zákony dané země, s výjimkou kolizních norem. Vaše používání Aplikace může také podléhat dalším místním, státním, národním nebo mezinárodním zákonům.

Řešení sporů

Máte-li jakékoli obavy nebo spory týkající se Služby, souhlasíte s tím, že se nejprve pokusíte spor vyřešit neformálně kontaktováním Společnosti.

Pro uživatele z Evropské unie (EU).

Jste-li spotřebitel v Evropské unii, budete mít prospěch z jakýchkoli povinných ustanovení právních předpisů země, ve které máte bydliště.

Dodržování zákonů Spojených států

To prohlašujete a zaručujete (i) Nenacházíte se v zemi, která podléhá vládnímu embargu Spojených států amerických nebo která byla vládou Spojených států označena jako země „podporující teroristy“, a (ii) Nejste uvedeni na žádném vládním seznamu zakázaných nebo omezených stran.

Oddělitelnost a zřeknutí se práv

Oddělitelnost

Pokud bude jakékoli ustanovení těchto podmínek považováno za nevymahatelné nebo neplatné, bude toto ustanovení změněno a vykládáno tak, aby bylo dosaženo cílů takového ustanovení v nejvyšší možné míře podle platných zákonů a zbývající ustanovení budou nadále plně platná a účinná.

Vzdání se práva

S výjimkou toho, co je zde uvedeno, neuplatnění práva nebo vyžadování plnění povinnosti podle těchto Podmínek neovlivní schopnost strany uplatňovat takové právo nebo požadovat takové plnění kdykoli poté, ani zřeknutí se porušení nepředstavuje zřeknutí se jakékoli následné porušení.

Překlad Tlumočení

Tyto Podmínky mohou být přeloženy, pokud jsme vám je zpřístupnili v naší Službě. Souhlasíte s tím, že v případě sporu má přednost původní anglický text.

Změny těchto podmínek

Vyhrazujeme si právo, dle vlastního uvážení, kdykoli upravit nebo nahradit tyto Podmínky. Je-li revize podstatná, vynaložíme přiměřené úsilí, abychom o tom informovali alespoň 30 dní předem, než jakékoli nové podmínky vstoupí v platnost. Co představuje podstatnou změnu, bude určeno podle našeho vlastního uvážení.

Pokračováním v přístupu k naší Službě nebo jejím používání po nabytí účinnosti těchto revizí souhlasíte s tím, že budete vázáni upravenými podmínkami. Pokud s novými podmínkami, zcela nebo zčásti, nesouhlasíte, přestaňte prosím používat webovou stránku a Službu.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto Podmínek, můžete nás kontaktovat:

E-mailem: info[at] bitcointrader.ai

Návštěvou této stránky na našem webu .