Villkor och bestämmelser

Senast uppdaterad: 31 maj 2023

Vänligen läs dessa villkor noggrant innan du använder vår tjänst.

Tolkning och definitioner

Tolkning

De ord vars begynnelsebokstav är versal har betydelser som definieras enligt följande villkor. Följande definitioner skall ha samma innebörd oavsett om de förekommer i singular eller i plural.

Definitioner

För tillämpningen av dessa allmänna villkor:

Med dotterbolag avses en enhet som kontrollerar, kontrolleras av eller står under gemensam kontroll med en part, där ”kontroll” innebär ägande av 50% eller mer av aktierna, kapitalandelarna eller andra värdepapper som berättigar till rösträtt vid val av styrelseledamöter eller annan verkställande myndighet.

Konto betyder ett unikt konto som skapats för att du ska få tillgång till vår tjänst eller delar av vår tjänst.

Land avser Singapore

Företag (referat till som antingen ”företaget”, ”vi”, ”oss” eller ”vårt” i detta avtal) hänvisar till Immediate Gains Pro ™ Ltd.

Enhet avser alla enheter som kan komma åt Tjänsten, t.ex. en dator, en mobiltelefon eller en digital surfplatta.

Med Tjänst avses Webbplatsen.

Allmänna villkor (även kallade ”Villkor”) avser dessa Allmänna villkor som utgör hela avtalet mellan Dig och Bolaget avseende användningen av Tjänsten.

Tredje parts sociala medietjänst innebär alla tjänster eller innehåll (inklusive data, information, produkter eller tjänster) som tillhandahålls av en tredje part som kan visas, inkluderas eller göras tillgänglig av tjänsten.

Webbplatsen hänvisar till Immediate Definity Ai, tillgänglig från denna adress

Med du avses den person som har tillgång till eller använder tjänsten, eller det företag eller annan juridisk person på vars vägnar en sådan person har tillgång till eller använder tjänsten, beroende på vad som är tillämpligt.

Erkännande

Detta är de allmänna villkor som styr användningen av denna tjänst och det avtal som gäller mellan dig och företaget. I dessa Allmänna villkor anges alla användares rättigheter och skyldigheter avseende användningen av Tjänsten.

Din tillgång till och användning av Tjänsten är villkorad av att du accepterar och följer dessa Allmänna villkor. Dessa villkor gäller för alla besökare, användare och andra som har tillgång till eller använder Tjänsten.

Genom att få tillgång till eller använda tjänsten samtycker du till att vara bunden av dessa villkor. Om du inte samtycker till någon del av dessa villkor får du inte använda tjänsten.

Du intygar att du är över 18 år. Företaget tillåter inte personer under 18 år att använda Tjänsten.

Din tillgång till och användning av tjänsten är också villkorad av att du accepterar och följer företagets sekretesspolicy. Vår integritetspolicy beskriver våra policyer och förfaranden för insamling, användning och utlämnande av dina personuppgifter när du använder applikationen eller webbplatsen och informerar dig om dina integritetsrättigheter och hur lagen skyddar dig. Vänligen läs vår integritetspolicy noggrant innan du använder vår tjänst.

Användarkonton

När du skapar ett konto hos oss måste du förse oss med information som är korrekt, fullständig och aktuell vid alla tidpunkter. Underlåtenhet att göra detta utgör ett brott mot villkoren, vilket kan leda till omedelbar uppsägning av ditt konto på vår tjänst.

Du är ansvarig för att skydda det lösenord som du använder för att komma åt tjänsten och för alla aktiviteter eller åtgärder under ditt lösenord, oavsett om ditt lösenord är med vår tjänst eller en tredje parts sociala medietjänst.

Du samtycker till att inte avslöja ditt lösenord för någon tredje part. Du måste omedelbart meddela oss om du blir medveten om något brott mot säkerheten eller obehörig användning av ditt konto.

Du får inte som användarnamn använda namnet på en annan person eller enhet eller som inte är lagligt tillgängligt för användning, ett namn eller varumärke som är föremål för rättigheter för en annan person eller enhet än du utan lämpligt tillstånd, eller ett namn som på annat sätt är stötande, vulgärt eller obscent.

Immateriella rättigheter

Tjänsten och dess ursprungliga innehåll (exklusive innehåll som tillhandahålls av dig eller andra användare), funktioner och funktionalitet är och kommer att förbli exklusiv egendom för företaget och dess licensgivare.

Tjänsten skyddas av upphovsrätt, varumärkesrätt och andra lagar i både Sverige och andra länder.

Våra varumärken och vår trade dress får inte användas i samband med någon produkt eller tjänst utan föregående skriftligt medgivande från företaget.

Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser eller tjänster som inte ägs eller kontrolleras av företaget.

Företaget har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehåll, sekretesspolicyer eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster. Du bekräftar och samtycker vidare till att företaget inte ska vara ansvarigt, direkt eller indirekt, för någon skada eller förlust som orsakats eller påstås orsakas av eller i samband med användning av eller beroende av sådant innehåll, varor eller tjänster som finns tillgängliga på eller via sådana webbplatser eller tjänster.

Vi rekommenderar starkt att du läser villkoren och sekretesspolicyn för alla webbplatser eller tjänster från tredje part som du besöker.

Uppsägning

Vi kan säga upp eller stänga av ditt konto omedelbart, utan föregående meddelande eller ansvar, av vilken anledning som helst, inklusive utan begränsning om du bryter mot dessa regler och villkor.

Vid uppsägning upphör din rätt att använda tjänsten omedelbart. Om du vill avsluta ditt konto kan du helt enkelt sluta använda tjänsten.

Begränsning av ansvar

Oavsett eventuella skador som du kan ådra dig, ska hela ansvaret för företaget och någon av dess leverantörer enligt någon bestämmelse i dessa villkor och ditt exklusiva rättsmedel för allt ovanstående begränsas till det belopp som faktiskt betalats av dig via tjänsten eller 100 USD om du inte har köpt något via tjänsten.

I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag ska företaget eller dess leverantörer under inga omständigheter hållas ansvariga för några särskilda, tillfälliga, indirekta eller följdskador (inklusive, men inte begränsat till, skador för förlust av vinst, förlust av data eller annan information, för avbrott i verksamheten, för personskada, förlust av integritet som uppstår på grund av eller på något sätt relaterat till användningen av eller oförmågan att använda tjänsten, programvara från tredje part och/eller maskinvara från tredje part som används med tjänsten, eller på annat sätt i samband med någon bestämmelse i dessa villkor), även om företaget eller någon leverantör har informerats om möjligheten av sådana skador och även om lösningen inte uppfyller sitt väsentliga syfte.

I vissa stater är det inte tillåtet att utesluta underförstådda garantier eller begränsa ansvaret för oförutsedda skador eller följdskador, vilket innebär att vissa av ovanstående begränsningar kanske inte gäller. I dessa stater kommer varje parts ansvar att begränsas till den största utsträckning som tillåts enligt lag.

Friskrivningsklausul ”I befintligt skick” och ”I TILLGÄNGLIGT skick”

Tjänsten tillhandahålls Dig ”SOM DEN ÄR” och ”SOM TILLGÄNGLIG” och med alla fel och brister utan garanti av något slag. I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag frånsäger sig företaget, för egen räkning och för sina närstående företags räkning och för sina respektive licensgivare och tjänsteleverantörer, uttryckligen alla garantier, oavsett om de är uttryckliga, underförstådda, lagstadgade eller inte, med avseende på tjänsten, inklusive alla underförstådda garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, titel och icke-intrång, och garantier som kan uppstå genom handel, prestanda, användning eller handelspraxis. Utan begränsning till det föregående lämnar företaget ingen garanti eller något åtagande och gör inga utfästelser av något slag om att tjänsten kommer att uppfylla dina krav, uppnå avsedda resultat, vara kompatibel eller fungera med annan programvara, applikationer, system eller tjänster, fungera utan avbrott, uppfylla prestanda- eller tillförlitlighetsstandarder eller vara felfri eller att eventuella fel eller defekter kan eller kommer att korrigeras.

Utan att begränsa det föregående gör varken företaget eller någon av företagets leverantörer några utfästelser eller garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda: (i) vad gäller driften av eller tillgängligheten till Tjänsten, eller informationen, innehållet och materialet eller produkterna som ingår där; (ii) att Tjänsten kommer att vara oavbruten eller felfri; (iii) vad gäller noggrannhet, tillförlitlighet eller valuta för information eller innehåll som tillhandahålls via Tjänsten; eller (iv) att Tjänsten, dess servrar, innehåll eller e-postmeddelanden som skickas från eller på uppdrag av Företaget är fria från virus, skript, trojanska hästar, maskar, skadlig kod, tidsinställda bomber eller andra skadliga komponenter.

Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutning av vissa typer av garantier eller begränsningar av tillämpliga lagstadgade rättigheter för en konsument, så vissa eller alla av ovanstående uteslutningar och begränsningar kanske inte gäller för dig. Men i ett sådant fall ska de undantag och begränsningar som anges i detta avsnitt tillämpas i största möjliga utsträckning enligt tillämplig lag.

Tillämplig lag

Landets lagar, med undantag för dess lagvalsregler, ska styra dessa villkor och din användning av tjänsten. Din användning av Applikationen kan också omfattas av andra lokala, statliga, nationella eller internationella lagar.

Lösning av tvister

Om du har några frågor eller tvister om tjänsten samtycker du till att först försöka lösa tvisten informellt genom att kontakta företaget.

För användare i Europeiska unionen (EU)

Om du är en konsument inom Europeiska unionen kommer du att dra nytta av alla obligatoriska bestämmelser i lagen i det land där du är bosatt.

Förenta staterna Rättslig efterlevnad

Du försäkrar och garanterar att (i) Du befinner dig inte i ett land som omfattas av USA:s embargo eller som av USA:s regering har betecknats som ett land som ”stöder terrorism”, och (ii) Du är inte listad på någon av USA:s regeringars lista över förbjudna eller begränsade parter.

Avskiljbarhet och avstående

Severabilitet

Om någon bestämmelse i dessa Villkor anses vara ogenomförbar eller ogiltig, kommer sådan bestämmelse att ändras och tolkas för att uppnå syftet med sådan bestämmelse i största möjliga utsträckning enligt tillämplig lag och de återstående bestämmelserna kommer att fortsätta i full kraft och effekt.

Undantag

Med undantag för vad som anges häri ska underlåtenhet att utöva en rättighet eller att kräva fullgörande av en skyldighet enligt dessa villkor inte påverka en parts möjlighet att utöva en sådan rättighet eller kräva ett sådant fullgörande när som helst därefter, och avstående från en överträdelse ska inte utgöra ett avstående från någon efterföljande överträdelse.

Översättning Tolkning

Dessa Allmänna Villkor kan ha översatts om Vi har gjort dem tillgängliga för Dig på vår Tjänst. Du samtycker till att den engelska originaltexten ska gälla i händelse av tvist.

Ändringar av dessa villkor

Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, ändra eller ersätta dessa villkor när som helst. Om en ändring är väsentlig kommer vi att göra rimliga ansträngningar för att ge minst 30 dagars varsel innan de nya villkoren träder i kraft. Vad som utgör en väsentlig förändring avgörs av Oss efter eget gottfinnande.

Genom att fortsätta att komma åt eller använda vår tjänst efter att dessa ändringar träder i kraft samtycker du till att vara bunden av de reviderade villkoren. Om du inte godkänner de nya villkoren, helt eller delvis, ber vi dig att sluta använda webbplatsen och Tjänsten.

Kontakta oss

Om du har några frågor om dessa villkor kan du kontakta oss:

Via e-post: info[at]bitcointrader.ai

Genom att besöka denna sida på vår webbplats.